ระบบบริการประชาชน (E-Service)

E-Service หรือ Electronics Service คือบริการต่างๆที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนระบบเครือข่ายInternet เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ซึ่งช่วยให้ความสะดวกรวดเร็ว และนอกจากนี้แล้วประโยชน์อันสำคัญในการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาใช้ก็คือ ประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบเว็บไซต์ การผลิตคอนเทนต์ในเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นประตูของการให้บริการข้อมูลและประมวลผล รวมไปถึงฐานข้อมูลที่จำเป็น ต่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์หรือ Email ตัวอย่างบริการแบบ E-Service ก็เช่น การขอใบอนุญาตออนไลน์แทนที่จะเดินทางมาขอเอง

ระบบร้องทุก

ระบบร้องทุก (Uphee)

สายตรงสำนักช่าง

Line Bot สายตรงสำนักช่าง

ทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์

ระบบทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ (CRSO)

ใบอนุญาตสารณสุขออนไลน์

(Online health license information)

ระบบถนนคนเดิน

ระบบถนนคนเดิน (Walking Street)

ตรวจสอบเส้นทางจราจร

ตรวจสอบเส้นทางจราจร (CCTV)

ข้อมูลเชิงสถิติ

ข้อมูลเชิงสถิติ (KKmuni Dashboard)

ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ

ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Gis Kkm Map)

เส้นทางเดินรถโดยสาร

เส้นทางเดินรถโดยสาร (BusRoute)

เว็บไซต์การบริการต่างๆ

เช่นมลพิษทางอากาศ กระแสลม ฯ

ติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

สำหรับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง