ระบบบริการประชาชน (E-Service)

E-Service หรือ Electronics Service คือบริการต่างๆที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนระบบเครือข่ายInternet เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ซึ่งช่วยให้ความสะดวกรวดเร็ว และนอกจากนี้แล้วประโยชน์อันสำคัญในการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาใช้ก็คือ ประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบเว็บไซต์ การผลิตคอนเทนต์ในเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นประตูของการให้บริการข้อมูลและประมวลผล รวมไปถึงฐานข้อมูลที่จำเป็น ต่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์หรือ Email ตัวอย่างบริการแบบ E-Service ก็เช่น การขอใบอนุญาตออนไลน์แทนที่จะเดินทางมาขอเอง

ระบบร้องทุก

ระบบร้องทุก (Uphee)

สายตรงสำนักช่าง

Line Bot สายตรงสำนักช่าง

ทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์

ระบบทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ (CRSO)

ใบอนุญาตสารณสุขออนไลน์

(Online health license information)

ระบบถนนคนเดิน

ระบบถนนคนเดิน (Walking Street)

ตรวจสอบเส้นทางจราจร

ตรวจสอบเส้นทางจราจร (CCTV)

ข้อมูลเชิงสถิติ

ข้อมูลเชิงสถิติ (KKmuni Dashboard)